Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69
TEKİSTİLİN MARKALANMASI HƏLLƏRİ

Tikiş istehsalatında tekstilin markalanması ilə bağlı həllər

Tikiş istehsalatında məhsul əksər hallarda tekstil haqqında müxtəlif məlumat daşıyan tikilmiş yarlıklarla markalanır: ştrixkod, qulluq haqqında məsləhətlər və s. Tikilmiş yarlıklar üçün lent kimi ən çox neylondan və ya satinın müxtəlif növlərindən istifadə olunur.

Bu cür markalanmanın spesifikası aşağıda qeyd olunub:

1)Printerin çap imkanları 300 dpi-dən az olmamalıdır. Bu, yarlıkların üzərində çox xırda mətn və qrafikanın çap edilməsi ilə bağlıdır (tekstilə qulluğ bağlı xüsusi simvollar).2)Printer bıçaqlı olmalıdır (hazır yarlıkları kəsmək üçün). Əks halda çap olunmuş yarlıkları əllə kəsmək lazım olacaq.
3)Neylonun və satinin üzərində çap üçün qətran əsasında xüsusi ribbon istifadə olunur (Resin). Yalnız bu halda çap olunmuş təsvir yuyulmaya qarşı davamlı olacaq. Bütün bu nüanslar printerin və sərf olunan materialların seçimində müəyyən tələblər qoyur.

 Termotransfer printeri

 Markalanma Zebra TLP 3842 PS, Zebra GK 420t termotransfer printerlər istifadəsilə mümkündür. Bu printerlərin vasitəsilə məhsula tikilən tekstil yarlıkın üzərində qulluq  haqqında simvolları və digər dəyişkən məlumatı çap etmək olar. Printerlər məhsulun adını, ştrixkodunu, rəngini, ölçüsünü və digər  məlumatı gün ərzində istənilən sayda (1 ədəddən bir neçə min ədədə qədər) yapışqan əsaslı etiketlərin üzərində çap edir.

Yarlıkların hazırlanması üçün tekstil lentləri

Tekstil lentin üzərində çapın əsas məqsədi – istehsalçı, brend, məhsulun hazırlanan parçalarının tərkibi, yuma və ütüləmə zamanı xüsusi şərtlərin qısa göstərişləri haqqında məlumatın davamlılığıdır.


Tekstil lentə (yarlıka) tələb olunan vacib parametrlər:
Yuyulmanın maksimal dərəcəsi;
Tekstil yarlıkın rəngi;

Rəngləyici lentin rəngi;
Daşlarnan yuyulmanı istifadə zamanı yarlıkın davamlılığı;
İki tərəfli çapın mümkünlüyü.

Rəngləyici lent – ribbon
Hal hazırda rəngləyici lentlərin müxtəlif rəng çalarları var.
Sərf olunan materialları seçərkən çap üçün avadanlığın parametrlərini nəzərə almaq lazımdı:


Printerin çap parametrləri (çapın maksimal eni);
Printerin vtulkasının diametri;
Rolikin maksimal mümkün olan diametri;
Yarlıkların hazırlanması üçün istifadə olunan daşıyıcının tipi;
Rəngləyən lentin rəngi və tipi (istifadə olunan daşıyıcıdan asılı olaraq, daha çox tekstil yarlıkları üçün RESİN tipli rəngləyici lentlərdən istifadə olunur), sarıma varianti İN/OUT (vacib parametr, fərqli istehsalçıların printerləri üçün dəyişir).

Asma yarlıklar

Hazır məhsulların xarici markalanması üçün tikiş müəssisələri adətən asma karton və ya plastik yarlıklardan istifadə edirlər.

 

Yapışqan əsaslı etiketlər

Müxtəlif formada və ölçüdə, hətta üzərində daimi məlumat çap olunmuş etiketləri təklif edirik. Etiketlər ətraf mühütün təsirlərinə qarşı böyük davamlılığı ilə seçilirlər. Printer vasitəsilə etiketlərin üzərində lazım olan məlumatı çap etmək olar.