ARXİV FONDLARINDA İŞ EFFEKTİVLİYİNİ NECƏ YAXŞILAŞDIRMAQ OLAR?

Sənədlərin uçotu, onların hərəkəti və etibarlı saxlanılmasının təşkili üçün RFID-sistemi.

Arxiv fondlarında iş effektivliyini necə yaxşılaşdırmaq olar?

Arxiv fondlarında görüləcək işin avtomatlaşdırılması kəskin problemdir. Həqiqətən də, məlumatların əl ilə işlənməsi zamanı sənədlərin və digər materialların dərhal tapılması, onların hərəkəti və qaytarılması üzərində işin dəqiq nəzarəti itirmədən sürətli təşkili praktiki olaraq qeyri-realdır. Sənədlərin əl ilə emal edilməsi kifayət qədər sürətli xidmətin göstərilməməsinə, ləng  inventarlaşdırmanın aparılmasına və son nəticədə müəssisənin bütövlükdə qeyri-qənaətbəxş işləməsinə səbəb olur.

Bizim tərəfimizdən sözü gedən arxiv fondlarının RFİD sistemi vasitəsi ilə avtomatlaşdırılması üçün "ITProject RFİD Server" hazır universal həlli (əsasında işlənib hazırlanmış arxivlərin avtomatlaşdırılması üçün RFID-sistemindən istifadə edilməsi) təklif olunur.                                                 

Sistemin işləmə prinsipi belədir:

Bütün sənəd və ya materialların unikallığını qorumaq üçün onlar RFİD nişanlarla markalanır. RFİD nişanları mobil və ya stasionar RFİD oxuyucular vasitəsi ilə oxuna və eyni zamanda məlumatlar dərhal kompüterdə olan məlumat bazasına ötürülə bilir.

RFİD sisteminin üstünlükləri:

- Əl ilə yerinə yetirilən əməliyyatlar üçün (İnventarlaşdırma, materialların qəbulu -verilməsi və digər     sahələrin işi)sərf edilən vaxtı əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.

- Məlumatların uçota alınmasının dəqiqliyini və onların işlənilməsinin keyfiyyətini əhəmiyyətli                   dərəcədə artırır.

- RFID sisteminin istifadəsi insan amilinin təsirini və əməkdaşın diqqətsizlik/yorğunluq və digər               səbəblərdən səhvlərin baş verməsi ehtimalını azaldır.

- Əməkdaşların və istifadəçilərin rahatlığını artırır.

- İstifadəçilər və ya işçilər sənədin mövcud olub-olmadığını, onun hansı rəfdə yerləşdiyini operativ         surətdə öyrənə bilərlər.

RFİD sistemi necə işləyir?

Sistemin istifadəsi hansı imkanları verir:

- Materialların qəbulu - verilməsinin avtomatlaşdırılması: Xüsusi RFID terminal yoxlanma prosesini sürətləndirməklə işçilərin əl ilə yoxlama aparmasını asanlaşdırır. Oxuyucunun üzərinə markalanmış materialları qoymaqla həmin materiallara aid məlumatları kompüterə ötürmək təmin edilir.

- İnventarlaşdırmanın əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirilməsi: Əməkdaş sadəcə oxuyucu ilə arxiv boyu keçir və gündə 10 000 ədəd məlumatın oxunmasını həyata keçirir. Bu, "köhnə üsulla" - əl ilə inventarlaşdırmadan yüz dəfə sürətlidir.

- Sənədlərin yerdəyişməsinin uçotu: Arxiv otaqlarının girişində quraşdırılan portal RFİD oxuyucular sənədlərin və ya faylların yerdəyişməsini qeyd alır. "Ağıllı rəf" texnologiyası isərəflərdə (stellajda) olan sənədlərin yer dəyişməsinin izlənilməsinə imkan verir.

- "Ağıllı rəf" texnologiyasından istifadə: Hər bir rəfdə olan xüsusi RFID antena, götürülməsi və ya qaytarılması da daxil olmaqla, rəf üzərindəki qovluqların vəziyyətinə nəzarət edir. Bu, sənədlərin tez bir zamanda axtarılmasına və ya əməliyyatların aparılması hərəkətinə nəzarətə, uçotun unikal dəqiqliyinə nail olunmasına imkan verir.